ចង់បានជើងស្រលោនមែនទេ ៥លំហាត់ប្រាណនេះអាចជួយអ្នកបាន

Loading...

ជើងស្រលោនជាក្ដីស្រម៉ៃរបស់នារីគ្រប់រូបដែលប្រាថ្នាចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ ។ ប៉ុន្ដែទន្ទឹមនឹងការចង់បាននេះ ពួកគេក៏ត្រូវតែជំនះការលំបាកមួយចំនួនផងដែរ ដូចជាការហាត់ប្រាណ ការតមអាហារ អ្នកខ្លះទៀតក៏ផឹកថ្នាំផងដែរ ។ តែការហាត់ប្រាណមិនមែនសុតតែបានផលទាំងអស់នោះទេ បើយើងហាត់ប្រាណមិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនោះទេ ៕

តែកុំភ័យ៥លំហាត់ប្រាណខាងក្រោមនឹងជួយឲ្យអ្នកអាចទទួលបានជើងស្រលោនយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ៖

Loading...

លំហាត់ប្រាណទី១៖

លំហាត់ប្រាណទី២៖

លំហាត់ប្រាណទី៣៖

លំហាត់ប្រាណទី៤៖

លំហាត់ប្រាណទី៥៖

Loading...