កុំលេងសើចនិងពាក្យថាស្លៀកអីក៏បានថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រប្រយត្ន័ចេញមកបែបនេះ

Loading...

ពាក្យថាអ្វីក៏បានគឺមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់ព្រោះអត្ថន័យគឺសិទ្ធតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅពាក្យថាញាំុអ្វីក៏បានដែលនារីចូលចិត្តនិយាយបែរជាផ្គាប់មិនដែលត្រូវ ឬស្លៀកអ្វីក៏បានប៉ុន្តែពេលស្លៀកហើយថាអញ្ចេះឬថាអញ្ចុះជាដើម ។ យ៉ាងណាពាក្យថាស្លៀកអ្វីក៏បាននេះគឺធ្លាប់បានធ្វើអោយទិដ្ឋភាពថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រមួយនៃសកលវិទ្យាល័យផ្នែកសិល្បៈនៃប្រទេសជប៉ុនគឺ Kanazawa ប្រែជាប្លែកនិងហួសចិត្ត

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Loading...

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

Loading...