គំនូរទាំងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកម៉ាក់ជាមនុស្សអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់កូនៗ

Loading...

អ្នកម៉ាក់ជាមនុស្សដែលល្អនិងអស្ចារ្យបំផុតក្នុងចិត្តកូនៗព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលខ្វាយខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់ ហើយខាងក្រោមជារូបគំនូរដែលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវអស្ចារ្យដែលអ្នកម៉ាក់បានធ្វើ ។

ទោះមានរបស់តិចតួចក្នុងទូរតែអ្នកម៉ាក់អាចច្នៃចេញជាម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ញាំុបាន

រឿងខ្លះម៉ាក់ប្រាប់ហើយមិនធ្វើតាម

ត្រឹមតែទឹកមុខអាចធ្វើអោយអ្នកប្ដូរចិត្តភ្លាមៗ

ម៉ាក់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អបំផុត

អ្នកម៉ាក់អាចធ្វើកិច្ចការរាប់រយជំពូក

Loading...

អ្នកជាអ្នករៀបចំដ៏ជំនាញ

ស្របពេលដែលអ្នកមិនទាន់ក្រោក គាត់បានចម្អិនអាហាររួចជាស្រេច

អ្នកម៉ាក់ក៏ជាងមួយរូបដែលច្នៃរបស់ចាស់អោយក្លាយជាល្អវិញ

ជួនកាលអ្នកម៉ាក់ដឹងចិត្តអ្នកជាងរូបអ្នកទៅទៀត

ពេលដឹងថាអ្នកម៉ាក់មកលេងផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្លាយជាក្មេង

Loading...