រូបថតកំពូលប្លែកៗថតបានពីអាស៊ីយើងណឹងមិនមែនលំទេណា

Loading...

នៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រជាជនដល់ទៅរាប់លាននាក់ដូចនេះហើយទង្វើខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនប្រាកដជាកើតមានរាល់ថ្ងៃនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកគ្រាន់តែអ្នកខ្លះបានសាងភាពប្លែកក្នុងកម្រិតលើសបន្តិចបន្តួច ស្របពេលមនុស្សមួយចំនួនបានសាងភាពប្លែករហូតដល់អ្នកហួសចិត្តពិបាកនិងយល់ទង្វើពួកគាត់ ជាក់ស្ដែងទាំងគឺជារូបនៃសកម្មភាពប្លែកៗរបស់បណ្ដាប្រជាជននៅអាស៊ីយើងនេះ ។

Loading...

Loading...