10 យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើខុសទាំងស្រុងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

Loading...

មានរឿងជាច្រើននៅជុំវិញយើង ដែលយើងត្រូវធ្វើវាគ្រប់ពេលវេលា។ ប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាធ្វើវាត្រូវឬខុសនោះទេ។ ហើយនេះគឺជារបៀបធ្វើកាងារដែលអ្នកធ្វើមិនត្រូវសឹងតែរាល់ថ្ងៃទៅហើយ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកទៅមើលពីរបៀបធ្វើកាងារទាំងនោះឲ្យល្អប្រសើរជាងមុន និងត្រូវតាមរបៀបរបបរបស់គេ។ វានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណោះ។

១. របៀបពាក់កាស

២. របៀបកាន់នំ Hamburgar ញ៉ាំ

៣. របៀបប្រើឃ្នាប់សក់

៤. របៀបកាន់កែវស្រាក្រហម

៥.

Loading...

៦. របៀបស្ពាយកាតាប

៧. របៀបចាប់កាន់ Pizza

៨. របៀបចាប់កាន់ ឬប្រើប្រាស់ប៊ិច

៩. របៀបបត់ខោរជើងវែង

១០. របៀបបិតបង់លើរបួស

You've been applying band-aid wrong

You've been applying band-aid wrong, haven't you?👇🏼bit.ly/2niXcO7

Posted by 5-Minute Crafts on Thursday, March 30, 2017

ប្រភពៈ Brighside

Loading...