ក្បាច់យ៉ូហ្កា ( Yoga Poses) ១៥ យ៉ាង អាចផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់អ្នកអោយល្អប្រសើរជាទីគាប់ចិត្ត

Loading...

Yoga (យ៉ូហ្កា) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ  ដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ការហាត់ Yoga បានទៀតទាត់ត្រឹមត្រូវអាចជួយពង្រឹងសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ថែមទាំងធ្វើអោយមានភាពរហ័សរហួន រក្សារាង សាច់ដុំរឹងមាំ និងជួយដល់ចលនាឆ្អឹងខ្នងផងដែរ។ ថ្ងៃនេះ គេហទំព័រ ចង់ដឹង សូមចែករំលែក Yoga Poses ១៥ យ៉ាងងាយៗ តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមហាត់ដំបូងក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផងដែរ ៖

១. Downward facing dog

២. Plank

៣. Upward plank pose

៤. Extended side angle pose

៥. Tree

៦. Warrior 1

Loading...

៧. Warrior 2

៨. Seated forward bend

៩. Bridge pose

១០. Child’s pose

១១. Cobra pose

១២. Bow pose

១៣. Boat pose

១៤. Fish pose

១៥. Wind relieving pose

ប្រភព ៖ Brightside

Loading...