រឿងហេតុដែលធ្វើឲ្យមួម៉ៅក្ដៅចិត្តទាំង ៩ ដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់បានជួបប្រទះ

Loading...

គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបនូវរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមួម៉ាំ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរ ហើយក្នុងចំណោមរឿងទាំង ១៥ ខាងក្រោមនេះយ៉ាងហោចក៏មានមួយដែលអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះដែរ ។

១. បើចាក់ចូលកែវមួយទៀតដោយមិនហៀរចេញបែបនេះវា មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនបានធ្វើរឿងជោគជ័យមួយហើយ 😂

២. ចុះបើហែកមកដល់ហ្មងវាថី 

៣. ផឹកអស់ហើយមិចក៏មិនយកទៅចោលទុកក្នុងទូរកប៉ាកាច់អី សង្ស័យអាពៅហ្មង 😂

៤. ធ្លាប់ជួបទេ ?

Loading...

៥. លាងតែដៃទេ តែវាមកសើមដល់អាវ

៦. ជឿថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់

៧. បើចតធម្មតាទៅវាស្លាប់មែនទេ

៨. ចុះបើធ្វើឲ្យត្រូវខ្នាតទៅវាថី

៩. បកតែមួយជាន់វារួចទៅថី

មួយនេះជឿថាមិនសូវបានជួបនោះទេ ប៉ុន្តែបើជួបម្ដងគឺមួម៉ៅតែម្ដង ៖

ប្រភព : acidcow

Loading...