នៅពេលឃើញខ្មោចឬមើលរឿងខ្មោច តើអ្នកមានប្រតិកម្មខ្លាំងដូចអ្នកទាំងនេះទេ?

Loading...

ផ្ទះខ្មោចជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងរន្ធត់ ហើយព្រលឹងខ្មោចជាអ្វីដែលគេមិនអាចអះអាងបញ្ជាក់ថាមាន ឬមិនមាន ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចអះអាងបានគឺភាពភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សចំពោះវា។ មនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលចូលផ្ទះខ្មោច ឬមើលរឿងខ្មោច ហើយបង្ហាញប្រតិកម្មដែលភ័យខ្លាចចំពោះខ្មោច កុំថាឡើយដល់ឃើញ ឬជួបព្រលឹងខ្មោចផ្ទាល់។ ប្រតិកម្មរបស់កំពូលអ្នកខ្លាចខ្មោចមួយចំនួនគឺខ្លាំងរហូតដល់គួរឱ្យអស់សំណើចទៅវិញ តួយ៉ាងដូចជាប្រតិកម្មរបស់អ្នកខាងក្រោម៖

#1. ជួយខ្ញុំផង

#2. មើលតែទឹកមុខក៏ដឹងថាខ្លាចដែរ

#3. មិត្តភក្តិមិនចោលគ្នានោះទេ

#4. ខ្លាចទាំងក្រុមតែម្តង

#5. បែបគាត់មិនគិតថាគួរឱ្យខ្លាចដល់ម្លឹង

Loading...

#6.​ រន្ធត់ខ្លាំងណាស់

#7. បុរសម្នាក់នេះក្លាហានណាស់ មុខមាំតែម្តង

#8. ប្រុសៗក៏ចេះខ្លាចដែរ

#9. រន្ធត់ខ្លាចខ្លាំងណាស់

#10. ផ្អើលខ្លាចខ្លាំង

#11. ចាំផង! កុំរត់ចោល

#12. ខ្លាចរហូតដល់លោតហើយ

#13. ឱបឡើងជាប់តែម្តង

#14.​ ខ្លាចជាងមនុស្សស្រីទៅទៀត

#15. កុំទៅចោលមើល

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...