៨សន្លឹកពីក្រុមវីរៈបុរសការពារពិភពលោក Cute មិនចាញ់ស្រីប៉ុន្មានទេ

Loading...

លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងមកហើយថាក្រុមវីរៈបុរស Marvel គឺជាក្រុមដែលក្លាហានម៉ឹងម៉ាត់ ជាអ្នកប្រយុទ្ធការពារពិភពលោកទោះត្រូវលះបង់ជីវិតក៏ពួកគេមិនស្ដាយដែរ ៕ តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពួកគេទំនេរដៃពីការប្រយុទ្ធក៏បានជុំក្មេងថតរូប Selfie បែប Cute Cute មិនចាញ់មនុស្សស្រីប៉ុន្មានទេ ៕ ចង់ដឹងថាពួកគេថតរូប Cute Cute ប៉ុណ្ណារនោះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា ៕

#1

#2

#3

#4

Loading...

#5

#6

#7

#8

Loading...